100 طلا
2,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

250 طلا
5,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

500 طلا
10,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

750 طلا
15,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید


1,500 طلا
30,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

5,000 طلا
100,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

10,000 طلا
200,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

20,000 طلا
400,000 تومان
خرید طلا برای بازی و استفاده از امکانات ویژه
خرید

رفع محرومیت
پکیج آن بن و رفع محرومیت از سرور
35,000 تومان
درصورتی که شما پرم بن شده اید
این سرویس شما را رفع محرومیت می کند.
خرید

رفع فول میوت
رفع محرومیت از چت کردن داخل سرور
25,000 تومان
درصورتی که شما فول میوت شده اید
این سرویس شما را رفع محرومیت می کند.
خرید